Hem presentat una moció pel Ple de dia 25 de maig amb l’objectiu de poder debatre i aprovar 5 propostes que després voldríem dur a la comissió per a la reactivació econòmica i social del municipi que ha creat l’Ajuntament. Al Ple extraordinari de dia 11 de maig, el grup MÉS hem defensat un pla de reactivació que contempli també les vessants educatives i socials.

La pandèmia COVID-19 ha trasbalsat els nostres dies. En aquests moments difícils, pensam que la política és molt important, perquè malgrat alguns s’hagin encarregat de fer-la impopular, en realitat és la millor via que tenim els humans per resoldre els nostres problemes. Per això, i mostrant el compromís de MÉS per Porreres en la recerca de solucions i mesures pel poble, hem fet diverses actuacions. Com ja vàrem difondre, es va enviar una carta a la batlessa dia 31 de març, on contemplàvem la necessitat de reavaluar els pressupostos municipals, d’estudiar ajudes i subvencions a empreses, comerços, autònoms i famílies més vulnerables, i d’iniciar una reactivació del comerç local quan la situació ho permetés (https://www.mesperporreres.cat/blog/carta-dels-regidors-de-mes-a-la-batlessa-de-porreres/).

Ara, que ja han passat dos mesos des de l’estat d’alarma, l’Ajuntament (com també havíem demanat nosaltres) ha constituït una comissió de treball per a la reactivació econòmica del poble. Es va aprovar al Ple de dia 11 de maig, i vàrem remarcar que és molt important que aquesta comissió també tengui una vessant social i educativa, ja que les mesures també han d’anar dirigides a aquestes àrees. A més, de cara al ple de dia 25 de maig hem presentat una moció amb propostes com:

  • Estudiar la possibilitat de treure ajudes directes a autònoms, empresaris i comerciants amb negoci a Porreres que hagin patit els efectes negatius del confinament, seguint l’exemple d’altres municipis que ja ho estan posant en marxa.  Hauran de ser complementàries a altres ajudes estatals o autonòmiques, per arribar allà on aquestes no arriben.
  • Establir converses amb les entitats del tercer sector (com Càritas) dedicades a la solidaritat i donació d’aliments o altres productes de primera necessitat, que treballin a Porreres, amb la finalitat que l’Ajuntament els doni suport econòmic en les necessitats derivades de la situació creada per la COVID-19.
  • Lluitar contra l’escletxa digital o desigualtat tecnològica que viuen les famílies amb menys recursos de Porreres. Aquesta mesura ha d’estudiar-se a mitjà-llarg termini. Com han fet altres municipis, es poden establir convenis amb empreses de telecomunicacions per finançar l’accés a Internet, o bé subvencionar l’adquisició d’ordinadors o tauletes. Això ha de permetre que tots els nins i nines del poble puguin seguir el curs escolar de forma adequada.
  • Estudiar la incorporació de subvencions per a facilitar la conciliació laboral-familiar d’aquelles famílies més vulnerables. Això suposaria noves ajudes perquè cap nin o nina de Porreres quedi sense la possibilitat de pagar l’escoleta d’estiu o altres activitats infantils-juvenils, amb la previsió que aquestes s’encareixin per la situació de les empreses o entitats organitzadores.
  • I, finalment (i com ja s’ha compromès a fer l’equip de govern), seguir estudiant la possibilitat de dividir els pagaments de tributs municipals.

Esperam que les propostes surtin endavant, tot i que cal remarcar que és necessari esperar a saber quines són les accions dels governs autonòmic i estatal perquè no es solapin, i gestionar així millor els recursos amb els que compta l’Ajuntament. Igualment, insistirem amb la necessitat de refer els pressuposts: enguany han de ser més socials que mai i no ens podem permetre grans festes ni despeses no prioritàries. Primer, la gent i una vida digna: aquesta ha de ser la premissa dels gestors d’allò públic. Vendran anys millors.

Per acabar, volem recordar que al ple de dia 11 es varen votar una sèrie de mesures importants: una declaració institucional en suport a la pagesia illenca (iniciativa de MÉS), supressió de la taxa de «terrasses» de bars i restaurants; supressió de la taxa d’ocupació de la via pública que paguen els placers del mercat (primer semestre 2020); supressió de la quota que paguen N’Hereveta i Ses Forques com a concessions administratives; imodificació de crèdit per incloure 50.000 €del romanent a l’àrea de serveis socials. Finalment, ens vàrem mostrar satisfet perquè tal com vàrem reivindicar en una moció fa uns mesos, s’ha aprovat el conveni amb el Govern de les Illes Balears per donar seguretat jurídica a l’exhumació de les fosses comunes de la Guerra que es troben davall els nínxols i capelles. Esperam poder recuperar aviat els cossos de les víctimes del franquisme, i poder deixar en ordre i així com estava aquesta zona del cementiri.